DARBO TEMOS PASIRINKIMAS, DARBO VYKDYMO TVARKA

Visuomenės sveikatos magistrantas darbo temą pasirenka iš Visuomenės sveikatos instituto (toliau - Instituto) viešai siūlomų temų sąrašo. Magistrantas taip pat turi teisę pats pasiūlyti temą, kurią jis turi suderinti su darbo vadovu.  Darbų temos turi būti  susijusios su visuomenės sveikatos problemomis. Rekomenduotina temą pasirinkti atsižvelgiant į studento, darbo vadovo, Visuomenės sveikatos instituto ir Visuomenės sveikatos tarnybos interesus.

Darbų temos skelbiamos viešai. Skelbime nurodoma: tema, vadovo pareigos, mokslo laipsnis, vardas, pavardė, siūlomas studentų, galinčių rinktis temą, skaičius (vienas ar grupė). Temos skelbiamos ne vėliau, kaip semestro, kuriame darbas pradedamas rengti, 20 dieną.

Temos pavadinimas darbo rašymo metu gali būti tikslinamas. Tačiau darbo pavadinimas būtinai turi atitikti jo turinį.

Magistranto darbo vadovu gali būti dėstytojai ar didelę darbo patirtį turintys visuomenės sveikatos specialistai.

Baigiamojo darbo vadovą  ir temą magistrantas gali pasirinkti ir pats.

Darbo vadovas konsultuoja magistrantą (magistrantus) su darbu susijusiais (pvz., turinio, eksperimentų planavimo, formos) klausimais, aptaria šalintinus trūkumus. Prašymai baigiamųjų darbų temos keitimui turi būti įteikiami praėjus  ne daugiau kaip 4 mėn. nuo darbo temos patvirtinimo.

Magistranto darbo tema  ir jos vadovas tvirtinami Instituto posėdyje ne vėliau kaip semestro, kuriame darbas pradedamas rengti 30 dieną, įforminant tai Instituto posėdžio protokole. Darbo temą galima keisti tik  Instituto direktoriui leidus.