DARBO STRUKTŪRA, TURINYS IR APIMTIS

Magistranto baigiamojo darbo struktūra bei turinys priklauso nuo darbo tikslo, uždavinių, panaudotų metodų. Baigiamasis darbas savo turiniu ir struktūra turėtų atitikti reikalavimus straipsniams, kurie publikuojami recenzuojamuose  mokslo žurnaluose.

Magistranto baigiamąjį darbą turėtų sudaryti šios dalys: pavadinimas, autoriaus ir jo vadovo vardas, pavardė, įstaigų, kuriuose atliktas darbas pavadinimai, santrauka,1-6 raktažodžiai,  įvadas, literatūros apžvalga, tyrimo metodai ir apimtis, tyrimo rezultatai ir jų aptarimas, išvados ir pasiūlymai, literatūros sąrašas, priedai.

Santrauka rašoma 1 puslapio apimties lietuvių ir  anglų, vokiečių ar prancūzų kalbomis. Joje turi būti šios dalys: trumpas pagrindimas, tyrimo tikslas, uždaviniai, metodai, rezultatai ir išvados.

Įvade nurodomas nagrinėjamos problemos aktualumas, darbo tikslas ir uždaviniai.

Paprastai darbo tikslas - išspręsti vieną teoriškai ir (ar) praktiškai aktualų klausimą. Todėl visos jo sudėtinės dalys turi būti skirtos pagrindinei užduočiai atlikti. Tikslas turi būti konkretus. Jam įgyvendinti numatomi uždaviniai. Jų magistranto darbe neturėtų būti daugiau kaip keletas.

Įvade būtina nurodyti, kokius konkrečius darbus atliko pats magistrantas.

Literatūros apžvalgoje kritiškai vertinama, kas nagrinėjamos problemos tematika padaryta Lietuvoje ir užsienyje, kokios problemos išspręstos, kokias būtina spręsti dabar ir ateityje. Apžvalgoje turi būti įvertintas autorių pasirinktų metodų patikimumas, darbo trūkumai, jų įtaka padarytoms išvadoms. Literatūros apžvalga neturėtų viršyti 30 proc. darbo apimties.

Skyrelyje "Tyrimo metodai ir apimtis" glaustai aptariama, kokie darbo atlikimui panaudoti metodai, kokia darbo apimtis. Darbo metodai yra labai svarbūs, nulemiantys visą darbo sėkmę. Būtina nuosekliai ir išsamiai aprašyti, kaip buvo atliekamas tyrimas ir kaip duomenys buvo statistiškai apdoroti.

Didžiausią darbo dalį turėtų sudaryti skyrius, skirtas turimiems duomenims ir jų aptarimui. Jame pateikiami gauti rezultatai.  Tekste lentelėse ir paveiksluose pateikiami  statistiškai apdoroti duomenys. Čia magistrantas analizuoja, kritiškai vertina savo gautus rezultatus ir juos lygina su kitų autorių duomenimis. Aptarimo skyrelis gali būti atskiras. Tokiu atveju savo tyrimo rezultatai su kitų autorių duomenimis lyginami tik šiame skyriuje.

Darbas baigiamas išvadomis ir pasiūlymais. Jos turi atsakyti į keltus tyrimo uždavinius. Kiekvienam uždaviniui turi būti ne mažiau kaip viena išvada. Išvadas rekomenduotina formuluoti ne gautų rezultatų konstatavimu, bet apibendrinančio pobūdžio. Jos turi sietis su gautais tyrimo rezultatais. Į literatūros sąrašą įrašomi tik darbe panaudoti moksliniai literatūros šaltiniai.

Magistro darbo pabaigoje gali būti pateikiami priedai (lentelės, kontroliniai skaičiavimai, techninė dokumentacija, oficialios pažymos ir pan.).

Darbo pirminė medžiaga laikoma iki darbo apgynimo.