DARBO TEMOS PASIRINKIMAS, DARBO VYKDYMO TVARKA

Visuomenės sveikatos studijų programos studentas darbo temą pasirenka iš Visuomenės sveikatos instituto (toliau - Instituto) viešai siūlomų temų sąrašo arba siūlo savo temą, kuri turi atitikti studijuojamos programos turinį. Savarankiškai formuluodamas bakalauro darbo temą, studentas turi žinoti, kad darbo pavadinimas turi atspindėti atsakymus į tokius klausimus: kas bus nagrinėjama?, kur?, kada? Šie klausimai parodo būsimo tyrimo esmę, tyrimų kryptį ir apimtį. Savarankiškai suformulavęs temą studentas rašo prašymą Instituto direktoriui, prašydamas skirti darbo vadovą. Kai vadovas paskiriamas, galutinę temos formuluotę studentas teikia tvirtinimui tik pasikonsultavęs su bakalauro baigiamojo darbo vadovu.

Darbų temos skelbiamos viešai. Rekomenduojama teikti siauresnes temas, apimančias nedaug klausimų. Platesnės temos gali būti teikiamos  apžvalginio pobūdžio darbams. Baigiamųjų darbų temų sąraše nurodoma: tema, vadovo pareigos, mokslo laipsnis, vardas, pavardė. Temos skelbiamos ne vėliau, kaip semestro, kuriame darbas pradedamas rengti 20 dieną.

Temos pavadinimas darbo rašymo metu gali būti tikslinamas. Tačiau darbo pavadinimas būtinai turi atitikti jo turinį.

Bakalauro darbo vadovu gali būti dėstytojai arba ne mažiau kaip 5 metų darbo patirtį turintys visuomenės sveikatos priežiūros  specialistai.

Bakalauro darbas yra savarankiškas ir individualus. Darbo vadovas konsultuoja studentą (studentus) su darbu susijusiais  klausimais, aptaria šalintinus trūkumus. Už baigiamajame darbe pateiktų rezultatų teisingumą, išvadas ir pasiūlymus atsako tik pretendentas į bakalauro laipsnį. Vadovų uždavinys padėti, kad baigiamojo darbo autorius rastų racionaliausius užsibrėžto tikslo (tikslų) ir uždavinių  sprendimo būdus. Vadovai neteikia paruoštų sprendimų, darbo metodikų, o tik padeda parengti darbo planą ir konsultuoja iškilusiais klausimais renkant duomenis, juos analizuojant, interpretuojant ir darant išvadas bei pasiūlymus.

Bakalauro darbo tema  ir jos vadovas tvirtinami Instituto posėdyje ne vėliau kaip semestro, kuriame darbas pradedamas rengti 30 dieną, įforminant tai Instituto posėdžio protokole. Darbo temą arba jos vadovą galima keisti tik  Instituto direktoriui leidus. Baigiamojo darbo tema keičiama studento prašymu, kuris įteikiamas Instituto direktoriui. Prašymai baigiamųjų darbų temos keitimui turi būti įteikiami praėjus ne daugiau kaip 3 mėn. nuo darbo temos  patvirtinimo.