BAKALAURO BAIGIAMOJO DARBO TIKSLAS

Bakalauro baigiamojo darbo tikslas - parodyti studento gebėjimą taikyti studijų metu įgytas teorines ir praktines žinias pasirinktai visuomenės sveikatos problemai tirti. Bakalauro darbai yra mokslo taikomojo pobūdžio, skirti tam tikroms visuomenės sveikatos problemoms apžvelgti arba analizuoti. Tai savarankiškas mokslinis-praktinis darbas, kuriuo baigiama Medicinos fakulteto visuomenės sveikatos  universitetinio mokymo bakalauro studijų pakopa. Darbą apgynusiam suteikiamas visuomenės sveikatos bakalauro laipsnis.

Rengdamas baigiamąjį darbą, studentas privalo išmokti:

  • pagrįsti pasirinktos tyrimo problemos aktualumą;
  • rinkti ir kritiškai įvertinti literatūrą,
  • savarankiškai apibrėžti tyrimo tikslą ir uždavinius;
  • savarankiškai siekti iškelto tikslo ir spręsti numatytus uždavinius, kada reikia, taikant biostatistikos metodus išanalizuoti surinktą informaciją
  • interpretuoti tyrimo rezultatus
  • pateikti savo išvadas ir pasiūlymus;
  • glaustai, taisyklinga kalba, tvarkingai aprašyti tyrimą;
  • parengti baigiamojo darbo pristatymą pranešimo forma.