DARBO TECHNINIS ĮFORMINIMAS

Bakalauro baigiamasis darbas rašomas lietuvių kalba, be gramatikos, stiliaus, korektūros klaidų. Darbas turi būti kokybiškai atspausdintas ant vienodo A4 formato vienspalvio popieriaus lapų vienoje pusėje, įrištas.

Orientacinė bakalauro darbo apimtis ne mažiau 40 puslapių, atspausdintų kompiuterio 12 šriftu per 1,5 intervalo. Darbo priedai į darbo apimtį neįskaičiuojami. Puslapiai numeruojami puslapio viršutinio laukelio dešiniame kampe. Puslapiai skaičiuojami, pradedant tituliniu. Titulinis lapas nenumeruojamas. Lapo pakraščiuose paliekami tokie laukeliai: iš kairės 35 mm, iš dešinės - ne mažiau kaip 10 mm, iš viršaus ir apačios - ne mažiau kaip 20 mm.

Pirmą kartą minimi tekste sutrumpinimai turi būti paaiškinti. Sutrumpinimus rekomenduotina pateikti atskirai sudarant jų sąrašą ir paaiškinimus.

Skyrius visada pradedamas nauju puslapiu. Darbo skyriai ir poskyriai numeruojami arabiškais skaičiais (1; 1.1; 1.2; ...2; 2.1; ir t.t.). Skyrių pavadinimai spausdinami didžiosiomis raidėmis.

Diagramos, schemos, grafikai ir pan. vadinami paveikslais, turinčiais savo numerį ir pavadinimą, kurie rašomi paveikslo apačioje.

Lentelių pavadinimai ir numeriai rašomi virš lentelės (pvz. 1 lentelė. ŽIV infekcijos atvejų dažnis (%)  įvairiose rizikos grupėse 2001-2005 m.). Iš pavadinimo turi būti aišku, kas parodyta lentelėje (kas?, kur? kada?). Lentelės ir paveikslai neturi dubliuoti vienas kito. Tekste reikia komentuoti lenteles ir paveikslus.

Paveikslų, lentelių numeravimo sistema gali būti ištisinė arba suskaidyta pagal  baigiamojo darbo skyrius.

Bakalauro baigiamojo darbo tekste privalomos literatūros ir duomenų šaltinių nuorodos pateikiamos skliaustuose įrašytu skaičiumi, kuris pateikiamas pagal literatūros ar duomenų  šaltinio eilės numerį literatūros sąraše. Literatūros sąrašas gali būti sudaromas pagal abėcėlę arba tų šaltinių citavimo eiliškumą.

Literatūros sąrašas sudaromas pagal Lietuvos bibliotekose aprobuotą bibliografinio aprašo struktūrą (žiūr. literatūros sąrašą). Literatūra sąraše pateikiama ta kalba, kuria buvo atspausdinta.

Įrišto darbo viršelio vidinėje pusėje įklijuojamas vokas vadovo atsiliepimui, recenzijai ir darbo elektroninei laikmenai  įdėti.

Bakalauro baigiamasis darbas baigiamas rengti iki 8-ojo bakalauro studijų semestro gegužės 20 dienos. Darbą ir jo kopiją elektroninėje laikmenoje studentas įteikia moksliniam vadovui (šis laikas atitinka laiką, kada darbas įteikiamas Institutui). Šis su išsamiu raštišku vertinimu per savaitę - Instituto vadovui. Darbas gali būti ginamas vadovui pritarus, kad jis parengtas tinkamai ir yra gintinas. Apie sprendimą leisti ar neleisti ginti darbą vadovas turi informuoti studentą ne vėliau, kaip prieš dvi dienas iki pirmojo Baigiamųjų darbų gynimo komisijos posėdžio. Vadovui nepritarus, studentas turi teisę kreiptis į Baigiamųjų darbų gynimo komisiją su prašymu leisti ginti darbą. Baigiamųjų darbų gynimo komisija nusprendžia, ar studentui leidžiama darbą ginti ir, jei reikia, skiria recenzentą. 

Instituto direktorius skiria recenzentą. Recenzentas turėtų būti tos srities, iš kurios rašomas darbas, turintis mokslinį laipsnį ar didelę praktinio darbo patirtį. Rekomenduotina recenzavimui kviesti kitų padalinių, institucijų darbuotojus, socialinius partnerius. Recenzentas raštišką atsiliepimą apie darbą ir siūlomą vertinimą vėliausiai darbo gynimo dieną įteikia Instituto direktoriui arba baigiamųjų darbų gynimo komisijai, o studentui ne vėliau kaip prieš dieną.

Baigiamuosius darbus gali ginti studentai, įvykdę visą studijų programą. Leidimas ginti forminamas dekano įsakymu.

Apginto darbo originalas su visais priedais saugomas Visuomenės sveikatos institute.