DARBO STRUKTŪRA, TURINYS IR APIMTIS

Bakalauro baigiamąjį darbą turėtų sudaryti šios dalys: pavadinimas (lietuvių ir anglų kalbomis), autoriaus ir jo vadovo vardas, pavardė, įstaigų, kuriuose atliktas darbas pavadinimai, santrauka, 1-6 raktažodžiai,  įvadas, literatūros apžvalga, tyrimo metodika, tyrimo rezultatai ir jų aptarimas (aptarimo stulpelis gali būti ir atskiras), išvados ir pasiūlymai, literatūros sąrašas, priedai.

Santrauka rašoma 1 puslapio apimties lietuvių ir  anglų, vokiečių ar prancūzų kalbomis. Joje turi būti šios dalys: trumpas pagrindimas, tyrimo tikslas, uždaviniai, metodai, rezultatai ir išvados.

Įvade aptariamas nagrinėjamos problemos aktualumas, pagrindžiamas (suformuluojamas?) darbo tikslas ir uždaviniai.

Paprastai darbo tikslas - tai keliamas tyrimo klausimas. Tikslas suformuluojamas vienu sakiniu. Jis paprastai suskaidomas į uždavinius. Uždavinių neturėtų būti daugiau kaip keturi. Apibrėžiant tyrimo tikslą ir uždavinius, rekomenduotina vartoti nurodančius veiksmažodžius, pvz.: nustatyti", įvertinti" ir pan. Darbo pavadinime, tiksle, uždaviniuose nepatartina vartoti žodžių, pvz.: „išanalizuoti", „ištirti". Analizė, tyrimas yra darbo procedūra skirta apibrėžtų uždavinių ir tikslo pasiekimui.

Literatūros apžvalgoje apžvelgiama, kas nagrinėjamos problemos tematika padaryta Lietuvoje ir užsienyje, kokie klausimai išspręsti, kokius klausimus, problemas būtina spręsti. Literatūros apžvalga neturėtų viršyti 30 proc. darbo apimties.

Skyrelyje "Tyrimo metodika" glaustai aptariama, kokie darbo atlikimui panaudoti metodai, kokia darbo apimtis. Būtina nuosekliai ir išsamiai aprašyti duomenų šaltinius, jų rinkimo metodus, tyrimo procedūras, duomenų analizei taikytus statistinius metodus ir tyrimo  organizavimą, paaiškinant kada, kur ir kokiomis sąlygomis buvo atliktas tyrimas..

Didžiausią darbo dalį turėtų sudaryti skyrius, skirtas turimiems duomenims ir jų aptarimui. Jame pateikiami gauti rezultatai. Tekste lentelėse ir paveiksluose pateikiami  statistiškai apdoroti duomenys. Čia studentas analizuoja, kritiškai vertina savo gautus rezultatus ir juos lygina su kitų autorių duomenimis. Apibūdinama darbo praktinė (mokslinė) reikšmė (jei tyrimo  rezultatų ir aptarimo skyriai atskiri, tuomet savo tyrimo rezultatai lyginami su kitų autorių duomenimis tik aptarimo skyrelyje).

Darbas baigiamas išvadomis ir pasiūlymais. Jos turi atsakyti į keltus tyrimo uždavinius. Kiekvienam uždaviniui turi būti ne mažiau kaip viena išvada. Išvadas rekomenduotina formuluoti ne gautų rezultatų konstatavimu, bet apibendrinančio pobūdžio. Jos turi sietis su gautais tyrimo rezultatais.

Į literatūros sąrašą įrašomi tik darbe panaudoti moksliniai literatūros šaltiniai.

Įvade būtina nurodyti, kokius konkrečius darbus atliko pats studentas.

Bakalauro baigiamojo darbo pabaigoje gali būti pateikiami priedai (lentelės, kontroliniai skaičiavimai, techninė dokumentacija, oficialios pažymos ir pan.).

Darbo pirminė medžiaga laikoma iki darbo apgynimo.