DARBO GYNIMO TVARKA

  1. 15 ± 2 min. trukmės studento pranešimas. Jame nurodomas darbo aktualumas, tikslas ir uždaviniai, metodika, rezultatai, išvados, pasiūlymai;
  2. Komisijos narių  klausimai ir studento atsakymai;
  3. Po studento pranešimo ir atsakymų į klausimus recenzentas ir vadovas pasako savo nuomonę apie darbą ir jo autorių;
  4. Jeigu vadovas ar recenzentas negali dalyvauti  gynimo posėdyje, jų atsiliepimus perskaito baigiamųjų darbų gynimo komisijos pirmininkas;
  5. Bakalauro baigiamasis darbas įvertinamas uždarame komisijos posėdyje, pasibaigus darbų gynimui;
  6. Komisijos pirmininko apibendrintas komentaras apie gintų darbų kokybę ir jų įvertinimą.

Neapgintas bakalauro baigiamasis darbas pakartotinai gynimui gali būti pateiktas tik kitais mokslo metais, pašalinus jo trūkumus.